1. apr, 2014

Årsmötet Medborgarhusföreningen

Årsmötet Medborgarhusföreningen Trehörningsjö u.p.a.

Söndag 30 mars 2014 hölls årsmöte i B-salen. Stämningen var god och allt flöt på enligt dagordning. Till mötesordförande valdes Ingela Melinder sekreterare Niklas Persson båda från Lemesjö. Justeringsmän Mats Hägglund Djuptjärn och Robin Sahlström Trehörningsjö.
  Två nya ledamöter valdes in i ordinarie styrelse, två suppleanter samt ett nyval till valberedningen. Allt enligt valberedningens förslag. Föreningens ordförande omvaldes på två år och tre ledamöter sitter kvar med ett åt vardera sedan föregående årsmöte.
  Mats H läste årsberättelsen och redogjorde för de viktigaste händelserna i föreningen under året som gått.
  Det viktigaste är att en ny och aktivt arbetande styrelse bildats och dess satsning på bla. ungdomar gjorts. Efter att hemtjänsten flyttat tog den nya styrelsen över en byggnad där enbart Medborgarskolan hyrde ett rum, vävstugan. Inga övriga aktiviteter förutom ett bröllop och Trehörningsjö IF,s jubileumsfest hade förekommit under året.
  Nu kan styrelsen redovisa hela bottenplanet uthyrt till Kommunen, Migrationsverket, Medborgarskolan och en privat företagare!
  En allmän dans, öppet husdag, ungdomsdisco och en Fritidsgård med öppet två dagar i veckan vilket möjliggjordes av ett bidrag föreningen sökte hos Boverket i januari. Bidragsansökan beviljades med 75.000 kronor. Ett antal externa föreningsmöten har genomförts och flera är inbokade. Stämman godkände årsberättelsen och efter det redogjorde Lena Strömgren föreningens revisorberättelse. Årsmötet godkände revisorernas berättelse.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
  En motion från styrelsen ang. föreningens andelsbevis hänvisades till ett kommande styrelsemöte, 8/4 som skall se över eventuella stadgeändringar för att föreningens stadgar skall vara mera i fas med tidens förningsbestämmelser. Därefter utlyser Medborgarhusföreningen två på varandra extra årsmöten med stadgeförändring och focus på andelsbevis, årskort och antalet styrelsemedlemmar.
  Ordförande tackade för förtroendet och avslutade Medborgarhusföreningens årsmöte, därefter följde fika och allmänt ”surr” i avslappnad atmosfär!